O nas

Struktura organizacyjna

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Oaza” w Krągu:

Magdalena Gryguła – Kierownik
Joanna Szwankowska – Główny Księgowy
Monika Wodyk – pracownik socjalny
Ewelina Popowicz –  terapeuta
Marek Stelmach – kierowca/asystent osoby niepełnosprawnej

ŚDS

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy”.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza” w Krągu jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Polanów, działającą w formie jednostki budżetowej.

Jest ośrodkiem dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, obecnie typu A – osób przewlekle psychicznie chorych, i typu B – osób upośledzonych.

Celem działalności naszego Domu jest:

 1. stworzenie warunków umożliwiających uczestnikom integrację ze środowiskiem,

 2. poprawa sprawności funkcjonowania w codziennym życiu w miejscu zamieszkania
  i w środowisku lokalnym,

 3. kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,

 4. rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego,

 5. rozwijanie zdolności i zainteresowań,

 6. opieka oraz wspieranie uczestników w różnych sytuacjach życiowych,

 7. współpraca ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych,

 8. ochrona praw i interesów osób korzystających z usług Domu.

Dom udziela uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspokajaniu potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów i dążeniu do samorealizacji poprzez:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i pracy.

 3. Rozwijanie zainteresowań uczestników i umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.

 4. Kształtowanie wobec uczestników właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałania ich dyskryminacji.

 5. Udostępnianie i zabezpieczanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niezbędnym do codziennego przebywania uczestników i umożliwiającym prowadzenie terapii zajęciowej.

 6. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, instytucjach kultury.

 7. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

 8. Poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne.

 9. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.